Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II1 C 102/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-06-04

Sygn. akt II 1 C 102/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Anna Braczkowska

Protokolant : asystent sędziego Monika Paczyńska

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko B. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w G.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża powoda K. K. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G..

Sygnatura akt II 1 C 102/18

UZASADNIENIE

W pozwie z 23 października 2018 roku, skierowanym przeciwko B. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w G., powód K. K. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty z dnia 12 maja 2009 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, VII Wydział Grodzki w sprawie VII Nc 2406/09, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku. Powód wniósł o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. K. w sprawie Km 4760/18, a także o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Jako podstawę faktyczną swojego roszczenia powód wskazał na przedawnienie roszczeń ( pozew k. 4-7).

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku tutejszy Sąd Rejonowy zabezpieczył powództwo złożone w przedmiotowej sprawie w ten sposób, że zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. K. w sprawie Km 4760/18 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie ( postanowienie k. 15).

W odpowiedzi na pozew z dnia 17 stycznia 2019 roku, pozwany - reprezentowany przez pełnomocnika profesjonalnego w osobie adwokata, wniósł o oddalenie powództwa w całości jako niezasadnego oraz o zasądzenie na jego rzecz od powoda zwrotu kosztów postępowania. Pełnomocnik pozwanego podniósł, że roszczenie stwierdzone spornym tytułem wykonawczym nie jest przedawnione. Co więcej wskazał, że w dniu 11 stycznia 2019 roku otrzymał zawiadomienie z VIII Wydziału Cywilnego tutejszego Sądu Rejonowego o przyjęciu w sprawie VIII C 69/19 sprzeciwu pozwanego od spornego nakazu zapłaty. W jego ocenie również ten fakt prowadzić winien do oddalenia powództwa ( odpowiedź na pozew k. 26-27, pełnomocnictwo k. 29).

W piśmie procesowym z dnia 20 marca 2019 roku powód podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Podniósł, że złożony przez niego sprzeciw od nakazu zapłaty znajduje się obecnie na etapie uzupełniania jego braków fiskalnych ( pismo procesowe k. 53).

Do zamknięcia rozprawy strony pozostały na dotychczasowych stanowiskach procesowych w sprawie ( protokół elektroniczny rozprawy z dnia 28 maja 2019 roku - k. 68).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 maja 2009 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, VII Wydział Grodzki wydał w sprawie VII Nc 2406/09 nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał pozwanemu K. K., aby zapłacił na rzecz B. (...) w G. kwotę 841,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 kwietnia 2009 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 227 zł z tytułu kosztów procesu. Nakaz zapłaty stał się prawomocny w dniu 24 czerwca 2009 roku (kopia nakazu zapłaty k. 13, notatka k. 69).

Wniosek o nadanie w/w nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności powód złożył w dniu 6 czerwca 2018 roku (data nadania w UP), a doręczony został do tutejszego Sądu Rejonowego w dniu 11 czerwca 2018 roku - prezentata Biura Podawczego. Nakazowi zapłaty klauzula wykonalności została nadania w dniu 6 lipca 2018 roku ( kopia tytułu wykonawczego k. 13-13v, notatka k. 69).

Na podstawie wniosku z dnia 28 września 2018 roku, złożonego przez wierzyciela B. (...) w G. i załączonego do niego tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 12 maja 2009 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, VII Wydział Grodzki w sprawie VII Nc 2406/09, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi K. P. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wszczął przeciwko powodowi postępowanie egzekucyjne Km 4760/18. W jego toku komornik sądowy wyegzekwował od powoda z jego wynagrodzenia za prace łączną kwotę 2.163,41 zł, która została przekazana do depozytu sądowego. Postępowania to pozostaje w chwili obecnej zawieszone na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 listopada 2018 roku wydanego w trybie zabezpieczenia powództwa w przedmiotowej sprawie ( wniosek, karta rozliczeniowa, tytuł wykonawczy w załączonych aktach Km 4760/18).

Zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie VII Nc 2406/09 uchylono zarządzenie o uznaniu za skuteczne doręczenia dla pozwanego odpisu nakazu zapłaty, przyjęto zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty, uchylono zarządzenie o stwierdzeniu prawomocności nakazu zapłaty. Sprawa została wpisana pod nowy numer w Rep. C – VIII C 69/19. W chwili obecnej sprawa znajduje się na etapie uzupełnienia braków fiskalnych zarzutów ( notatka służbowa k. 69).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dokumentów znajdujących się w sprawie oraz załączonych aktach postępowań egzekucyjnych. Stan faktyczny w sprawie był właściwie bezspornym pomiędzy jego stronami.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wniesione w przedmiotowej sprawie, a oparte na zarzucie przedawnienia roszczeń okazało się niezasadne, jednak nie z uwagi na podniesiony przez powoda zarzut przedawnienia roszczeń objętych spornych nakazem zapłaty.

Powództwo opozycyjne uregulowane w treści art. 840 k.p.c., może być wytoczone dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, niezależnie od tego, czy egzekucja na podstawie danego tytułu wykonawczego została już wszczęta, czy też wszczęcie egzekucji jeszcze nie nastąpiło. Zgodnie bowiem z art. 776 k.p.c., podstawą egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy powstały na skutek zaopatrzenia przez sąd tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej i tylko taki konkretny tytuł wykonawczy może być podstawą powództwa wytoczonego w oparciu o komentowany przepis.

Jeżeli w wyniku postępowania zażaleniowego wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności zostanie prawomocnie oddalony lub tak jak w przedmiotowej sprawie – na skutek skutecznego złożenia przez powoda zarzutów od nakazu zapłaty, co spowodowało również uchylenie postanowienia w przedmiocie nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności - powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie ma racji bytu i podlega oddaleniu. Skoro bowiem przestał istnieć tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty z dnia 12 maja 2009 roku zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 6 lipca 2018 roku) i nie istnieje już podstawa do wszczęcia egzekucji zobowiązań objętych tytułem egzekucyjnym, nie istnieje też podstawowa przesłanka akcji opozycyjnej. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 roku ( I CSK 211/09, Legalis numer 338382) istnienie zaskarżonego tytułu wykonawczego jest materialnoprawną przesłanką skuteczności powództwa wytoczonego na podstawie art. 840 § 1 KPC.

Jak przyjął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2002 roku ( I PKN 197/01, W.. 2002, Nr 12, s. 27), omawiane powództwo może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje możliwość wykonania tytułu wykonawczego.

Wobec upadku tytułu wykonawczego, powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd postanowił bowiem nie obciążać powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego poniesionych przez niego kosztów postępowania w postaci wynagrodzenia pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego pozwanego w sprawie - z uwagi na charakter sprawy i jej okoliczności faktyczne. Pozwany jest profesjonalistą, podmiotem trudniącym się zawodowo obrotem i dochodzeniem wierzytelności, na stałe korzystającym z fachowej obsługi prawnej. Upadek tytułu wykonawczego został pośrednio zawiniony przez pozwanego na skutek podania przez niego w sprawie, w którego doszło do powstania tytułu egzekucyjnego, nieprawidłowego adresu zamieszkania powoda. Po trzecie, powód był przekonana, choć błędnie, o słuszności swojego stanowiska w sprawie wobec faktu, iż od chwili powstania tytułu wykonawczego, który był przedmiotem zainteresowania Sądu w przedmiotowej sprawie minął okres 10 lat, a powództwo zostało oddalone przez Sąd nie z uwagi na brak zasadności podniesionego przez powoda zarzutu przedawnienia roszczeń.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Z/ wyrok wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pacholska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Braczkowska
Data wytworzenia informacji: