Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 2403/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-09-09

Sygnatura akt VIII C 2403/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący S.S.R. Bartek Męcina

Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa O. O.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, a w pozostałej części nie obciąża powoda kosztami procesu,

3.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa- Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi.

Sygn. akt VIII C 2403/17

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2017 roku powód O. O., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wytoczył przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. powództwo o zapłatę kwoty 10.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 lipca 2017 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pełnomocnik powoda wskazał, iż w dniu 14 maja 2017 roku doszło do kradzieży samochodu C. (...) o nr rej (...), będącego własnością powoda. O. O. w chwili kradzieży posiadał ubezpieczenie AC u pozwanego. Zgodnie z treścią polisy suma ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia AC odpowiada wartości pojazdu tj. 62.200 zł. Po zgłoszeniu szkody pozwany ustalił wartość samochodu powoda na kwotę 50.500 zł. W ocenie powoda powyższa kwota rażąco odbiega od wartości pojazdu, który po zawarciu umowy ubezpieczenia został dodatkowo doposażony m. in. w nawigację komputerową. Dochodzona pozwem kwota stanowi różnicę pomiędzy rzeczywistą wartością pojazdu, a kwotą wypłaconą przez pozwanego.

(pozew k. 2- 4)

W odpowiedzi na pozew strona pozwana, reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem, wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany zakwestionował żądanie powoda co do wysokości. Strona pozwana zwróciła uwagę, że zgodnie z § 18 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard z 2 lutego 2016 r. wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania według stanu pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody. Pełnomocnik pozwanego podniósł, że przy ustalaniu wartości pojazdu należało uwzględnić dużą szkodę z 18 kwietnia 2016 r., o której powód nie poinformował pozwanego. Poza tym powód zgłosił przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wyposażenie dodatkowe, którego pojazd faktycznie nie posiadał.

(odpowiedź na pozew k. 21- 23)

W toku dalszego procesu pełnomocnicy stron podtrzymali stanowiska w sprawie.

(protokół rozprawy k. 114- 115)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W nocy z 13 na 14 maja 2017 roku doszło do kradzieży samochodu C. (...) o nr rej (...), będącego własnością powoda.

(bezsporne, oświadczenie uzupełniające k. 30- 31)

W czasie opisanego zdarzenia drogowego O. O., jako właściciela samochodu marki C. (...) o nr rej (...), łączyła z pozwanym umowa ubezpieczenia AC. Wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy określono na kwotę 62.200 zł.

(polisa k. 10- 12)

Powód zgłosił szkodę pozwanemu, który w toku postępowania likwidacyjnego ustalił wartość pojazdu na kwotę 50.500 zł. W tej wysokości pozwany wypłacił O. O. odszkodowanie. Od powyższej decyzji powód wniósł odwołanie, które jednak nie doprowadziło do zmiany stanowiska ubezpieczyciela.

(okoliczności bezsporne, wycena k. 13 v.- 14, decyzja k. 15, k. 35)

Zgodnie z § 17 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży Towarzystwo (...) S.A. w W. ustala wysokość odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w momencie zaistnienia szkody.

( Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard k. 28- 29 )

Wartość samochodu C. (...). 4 o nr rej. (...) według stanu sprzed kradzieży pojazdu wynosiła ok. 49.700 zł.

(pisemna opinia biegłego sądowego z załącznikami k. 59- 69, pisemna uzupełniająca opinia biegłego sądowego k. 92- 95)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił bądź jako bezsporny, bądź na podstawie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, których prawdziwości ani rzetelności ich sporządzenia nie kwestionowała żadna ze stron. Podstawę ustalenia stanu faktycznego stanowił także dowód z opinii biegłego sądowego P. S.. Oceniając opinię biegłego sądowego, Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania zawartych w jej treści wniosków, opinia ta była bowiem rzetelna, jasna, logiczna oraz w sposób wyczerpujący objaśniająca budzące wątpliwości kwestie. Wydając opinię biegły oparł się na zgromadzonym w aktach sprawy materiale dowodowym, w tym na dokumentacji sporządzonej w toku procesu likwidacji szkody, których zawartość biegły uwzględnił podczas opracowywania opinii. W podstawowej opinii biegły wskazał wartość samochodu C. (...) o nr rej. (...) według stanu sprzed kradzieży pojazdu na kwotę ok. 49.700 zł. W pisemnej opinii uzupełniającej biegły odniósł się do zastrzeżeń strony powodowej i podtrzymał pierwotną opinię. Biegły wyjaśnił w szczególności, że zastosował ujemną korektę w wysokości 3 %, gdyż z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, że powód był 4 właścicielem skradzionego pojazdu.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

W niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności o umowie ubezpieczenia (art. 805 i następne k.c.), przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1206 ze zm.) oraz postanowienia zawartej strony umowy ubezpieczenia autocasco wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

W myśl przepisu art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 2 k.c.). Zgodnie z przepisem art. 812 § 1 i 2 k.c., przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń obowiązany jest doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, które określają m.in. sposób ustalania wysokości szkody oraz warunki wypłaty odszkodowania.

W przedmiotowej sprawie pozwany kwestionował roszczenie powoda co do wysokości, podnosząc, iż wypłacone powodowi w toku postępowania likwidacyjnego odszkodowanie w kwocie 50.500 zł odpowiada wartości pojazdu w momencie zaistnienia szkody. Zatem decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia żądania pozwu miała opinii biegłego z zakresu wyceny wartości pojazdów samochodowych. Jak już była o tym mowa powyżej Sąd uznał, iż opinia biegłego P. S. stanowi wiarygodny dowód w sprawie. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż to na powodzie ciążyła powinność wykazania, że wartość samochodu w chwili zaistnienia szkody jest wyższa niż przyjęta przez pozwanego, jeśli z faktu tego chciał wywodzić korzystne dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.). Powinności tej powodowi nie udało się sprostać, co implikuje konstatację, iż powództwo podlegało oddaleniu w całości.

W myśl § 17 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży Towarzystwo (...) S.A. w W. ustala wysokość odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w momencie zaistnienia szkody. Zgodnie z przyjętym zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie poglądem pod pojęciem szkody należy rozumieć różnicę pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby nie doszło do zdarzenia szkodzącego (tzw. dyferencyjna metoda ustalania szkody).

W oparciu o opinię biegłego Sąd ustalił, że wartość samochodu C. (...) o nr rej. (...) według stanu sprzed kradzieży pojazdu wynosi ok. 49.700 zł. Skoro zatem powodowi w toku postępowania likwidacyjnego wypłacono kwotę 50.500 zł, czyli kwotę przewyższającą wartość pojazdu wskazaną w opinii biegłego P. S., powództwo podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W ocenie Sądu taki właśnie szczególny wypadek zachodzi w stosunku do powoda. Wskazany przepis pozostawia sądowi orzekającemu swobodę oceny, czy fakty związane z przebiegiem procesu, jak i dotyczące sytuacji życiowej strony, stanowią podstawę do nieobciążania jej kosztami procesu. Do kręgu wypadków szczególnie uzasadnionych należą zarówno okoliczności związane z samym przebiegiem procesu, jak i leżące na zewnątrz. Do pierwszych zaliczane są między innymi sytuacje wynikające z charakteru żądania poddanego rozstrzygnięciu, jego znaczenia dla strony, subiektywne przekonanie strony o zasadności roszczeń. Drugie natomiast wyznacza sytuacja majątkowa i życiowa strony. Wskazać przy tym należy, że całokształt okoliczności, które mogłyby uzasadniać zastosowanie tego wyjątku, powinien być oceniony z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (por. wyrok SA w Łodzi z dnia 2013-11-27, sygn. akt I ACa 725/13; postanowienie SN z dnia 2013-10-24, sygn. akt IV CZ 61/13).

W ocenie Sądu O. O. mógł pozostawać w subiektywnym przekonaniu, że wypłacona przez pozwanego tytułem odszkodowania kwota jest zaniżona. Należy pamiętać, że wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy określono na kwotę 62.200 zł. Tymczasem strona pozwana przyznała powodowi odszkodowanie w znacznie niższej wysokości, wypłacając kwotę 50.500 zł. Powyższa okoliczność uzasadnia odstępstwo od podstawowych zasad decydujących o rozstrzygnięciu w przedmiocie kosztów procesu i przemawia za odstąpieniem od obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu należnych stronie przeciwnej, która wygrała sprawę w całości. Dlatego też Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.817 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu poniesionych przez pozwanego w postaci kosztów zastępstwa pełnomocnika będącego adwokatem oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Z tego samego powodu Sąd nie obciążył powoda obowiązkiem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Z tych względów, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartek Męcina
Data wytworzenia informacji: