Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 3002/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-01-31

Sygn. akt VIII C 3002/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Anna Bielecka-Gąszcz

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę 1.695,39 zł

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.695,39 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a)  od kwoty 881,26 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy) od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 418,14 zł (czterysta osiemnaście złotych i czternaście groszy) od dnia 27 maja 2016 roku do dnia zapłaty,

c)  od kwoty 105,03 zł (sto pięć złotych i trzy grosze) od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty,

d)  od kwoty 112,48 zł (sto dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy) od dnia 27 lipca 2016 roku do dnia zapłaty,

e)  od kwoty 96,67 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) od dnia 27 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

f)  kwoty 7,27 zł (siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

g)  od kwoty 9,29 zł (dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

h)  od kwoty 1,47 zł (jeden złoty i czterdzieści siedem groszy) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

i)  od kwoty 35,94 zł (trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

j)  od kwoty 18,85 zł (osiemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

k)  od kwoty 8,99 zł (osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 3002/16

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2016 roku powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wytoczył przeciwko pozwanej M. K. powództwo o zapłatę kwoty 1.695,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty: 881,26 zł – od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty, 418,14 zł – od dnia 27 maja 2016 roku do dnia zapłaty, 105,03 zł – od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty, 112,48 zł – od dnia 27 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, 96,67 zł – od dnia 27 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty łącznej 81,81 zł – od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód podniósł, że dochodzona pozwem wierzytelność wynika z braku zapłaty przez pozwaną należności za dostarczony gaz propan butan. (pozew k. 3-6)

W dniu 29 września 2016 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wydał w przedmiotowej sprawie przeciwko pozwanej nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który pozwana zaskarżyła sprzeciwem w całości, wnosząc o oddalenie powództwa w całości oraz kwestionując dochodzoną przez powoda kwotę.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał pozew w całości oraz wyjaśnił, że kwestionowane przez pozwaną kwoty znajdują swoje uzasadnienie w treści zawartej umowy. (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym k. 35-36, sprzeciw k. 44-45, odpowiedź na sprzeciw k. 51-53)

Na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 roku pełnomocnik powoda oraz pozwana nie stawili się. (protokół rozprawy k. 73)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8 października 2013 roku pozwana M. K. zawarła z (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w K. umowę na montaż i wynajem zbiornika oraz dostawy gazu. Oświadczeniem z dnia 6 kwietnia 2009 roku pozwana wyraziła zgodę, aby powód wstąpił w prawa i obowiązki BP Polska wynikające z umowy, o której mowa wyżej, a także przyjęła do wiadomości, że BP Polska przeniosła na powoda prawo własności zbiornika używanego w ramach przedmiotowej umowy. Następnie, w dniu 31 marca 2011 roku, pozwana zawarła z powodem umowę konsumencką na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz dostawy gazu (zbiornik G.). W umowie strony określiły wysokość opłaty telemetrycznej na kwotę 8 zł netto, 9,84 zł brutto, zaś wysokość ceny za 1 litr gazu na kwotę 8,08 zł netto, 9,94 zł brutto, przy czym cena ta miała sztywny charakter do dnia 31 sierpnia 2011 roku. W umowie oznaczono ponadto, iż szacowana ilość zakupu gazu na rok wynosi 600 m 3.

Powód zgodnie z zawartą umową dostarczał pozwanej gaz do wykonanej instalacji zbiornikowej, z tytułu czego wystawiał faktury VAT. Za okres od kwietnia 2016 roku do sierpnia 2016 roku powód wystawił pięć dokumentów księgowych na kwoty odpowiednio: 881,26 zł, 418,14 zł, 105,03 zł, 112,48 zł i 96,67 zł, płatne do 26-go każdego miesiąca, za wyjątkiem kwoty z faktury za czerwiec płatnej do dnia 27-go. Faktury, o których mowa, obejmowały opłatę telemetryczną w stawce, jak w umowie oraz cenę za dostarczony gaz. Ponadto powód w dniu 5 maja 2016 roku wystawił na pozwaną sześć not odsetkowych, opiewających na łączną kwotę 81,81 zł, tytułem odsetek naliczonych za uiszczone po terminie opłaty z tytułu faktur za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku. Wystawione przez powoda dokumenty księgowe nie zostały przez pozwaną opłacone. (umowa z dnia 8 października 2003 roku k. 13-16, oświadczenie k. 17, faktury VAT k. 18-19, k. 21-23, specyfikacja not odsetkowych k. 20, noty odsetkowe k. 24-29, umowa z dnia 31 marca 2011 roku k. 54-57, historia klienta telemetrycznego k. 58-59, okoliczności bezsporne)

Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 roku powód wezwał pozwaną do spłaty zadłużenia w kwocie 1.589,98 zł. (wezwanie do zapłaty wraz z załącznikiem k. 30-31, okoliczności bezsporne)

Do dnia wyrokowania pozwana nie uregulowała zadłużenia dochodzonego przedmiotowym powództwem. (okoliczność bezsporna)

Opisany stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie znajdujących się w sprawie dokumentów, których prawidłowość i rzetelność sporządzenia nie budziła wątpliwości Sądu.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne w całości i podlega uwzględnieniu.

Powód wykazał swoje roszczenie w stosunku do pozwanej załączonymi do pozwu dokumentami, a pozwana, choć w treści sprzeciwu kwestionowała wysokość dochodzonego roszczenia, to jednak nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich słów (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.), nie stawiła się również na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 roku, w konsekwencji twierdzenia pozwanej Sąd uznał za gołosłowne.

Mając powyższe na względzie, Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.695,39 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

l)  od kwoty 881,26 zł od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty,

m)  od kwoty 418,14 zł od dnia 27 maja 2016 roku do dnia zapłaty,

n)  od kwoty 105,03 zł od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty,

o)  od kwoty 112,48 zł od dnia 27 lipca 2016 roku do dnia zapłaty,

p)  od kwoty 96,67 zł od dnia 27 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

q)  od kwoty 7,27 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

r)  od kwoty 9,29 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

s)  od kwoty 1,47 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

t)  od kwoty 35,94 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

u)  od kwoty 18,85 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

a)  od kwoty 8,99 zł od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty,

co było zgodne z przepisami art. 359 k.c., art. 481 § 1 i 2 k.c. i w całości zgodne z żądaniem powoda

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 § 1 k.p.c.

Na koszty procesu poniesione przez powoda w przedmiotowej sprawie w łącznej wysokości 1.247 zł złożyły się: opłata sądowa od pozwu 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w stawce minimalnej – 1.200 zł oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Z powyższych względów orzeczono, jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Bielecka-Gąszcz
Data wytworzenia informacji: